Акредитација

Акредитација

Согласно постоечкиот правилник за акредитација даден од Лекарската комора на Македонија, секој специјалист – анестизиолог се здобива со лиценца за работа. Лиценцата се обновува секои седум години, и во текот на овој период треба да се обезбедат 200 кредити, односно 40 кредити годишно.

Акредитирани институции за практична едукација по Анестезиологија, Реанимација и Интензивна нега од Медицинскиот Факултет и Лекарската Комора се:

  • Одделот за Анестезиологија, Реанимација и Интензивна нега
  • Градска Болница – Скопје
  • Воена Болница – Скопје
  • Анастезиолошка пракаса во Градска Болница "Др. Трифун Пановски" – Битола
  • Анастезиолошка пракаса во Градска Болница - Штип
  • Анастезиолошка пракаса во Градска Болница – Охрид
Comments